05.11.2021

Hoàng Nam Tiến

Cảm ơn SIB Việt Nam vì dự án đã hoàn thành rất tốt! Chúc Công ty thành công tốt đẹp. Mong trong tương lai sẽ có cơ hội hợp tác và giới thiệu bạn bè. Cảm ơn một lần nữa!